تبلیغات
فال آنلاین - فال حروف ابجد
 
فال آنلاین
فال
فال حروف ابجد
دسته:فال و طالع بینی

فال چوب یكی از قدیمی ترین نوع فال بینی است كه آن را به دانیال نبی

 و سپس به امام جعفر صادق نسبت میدهند.

برای گرفتن این فال باید ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عمیق بكشید سپس

 ذهن و فكرتان را به انچه كه مایلید متمركز كرده و نیت كنید.

آنگاه كلیك كنید و این عمل را سه بار تكرار كرده و حرف به دست آمده از هر بار را كنار هم

 بنویسید ، سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نمایید

 

برای گرفتن فال چوب:                              


نتیجه ی كلیك:
                

بعد از هر بار كلیك، نتیجه را پاك كنید و بعد برای مرتبه ی بعد كلیك كنید

 و دقت داشته باشید كه هر بار یكی از چهار حرف  آ ، ب ، ج ، د ، می آید

به ترتیب از سمت راست به چپ ،كلیك اول ، دوم ، سوم

 آ د ب

 

طالع خوبی داری عاقبت به آنچه كه طالب هستی میرسی از كار و بیع و شراكت سود خواهی برد . و رنج و مشكلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز كارت بهتر میشود اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد اگر مسافر داری  به سلامت باز میگردد اگر گره یا مشكلی تا اینجا در زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت .


 

آ  ب د

 

به زودی از طرف شخص بزرگی كمك میشوی و گشایشی در كارت پیدا میشود .و توفیقاتی نصیب تو می شود . از آسیب بدخواهان دور می مانی  و دوستان نیز با تو صمیمی تر میشوند اگر قصد سفر داری انجام بده اگر قصد ازدواج برای خودت یا كسی داری ، یا قصد انجام كار یا معامله ای داری ، انجام بده . بخت با شما یار است . فرزند صالحی نصیب شما می شود كه قدمش برای شما خیر است . از مال حرام پرهیز كن . در نماز كاهلی نكن مراقب  افكار و اعمال و رفتارت باش تا گرفتار صدمه و بلا نشوی .


 

آ ب ب

 

فكری را كه در سر داری ترك كن . صبر پیشه كن تا گشایشی در كارت ایجاد شود قال و قیل و تلاش بیهوده مكن از بد دوری كن و به امرو مشیت الهی تسلیم شو  و جز در راه او كوشش و عمل نكن . از دروغ بر حذر باش ، چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند تا دوازده روز دیگر گشایشی در كار تو ایجاد میشود  . صبور باش و به خدا توكل كن تا از بدی و سختی دور شوی  و به مرادت برسی انشا الله .


 

آ ب ج

 

به زودی مقصودت بر آورده میشود  و از غم رها میشوی باید شكر خدا را به جا آوری .

افرادی هستند كه در عین دوستی ، غیبت تو را میكنند . از این افراد دوری كن . برای  مقصود و نیتی كه داری باید تلاش كنی تا به ان برسی اگر كسی را رنجانده ای باید از او دلجویی كنی نیات خیر داشته باش  و در كارها مردانه پیش برو ، به خداوند توكل كن تا به مرادت برسی .


 

  آ د آ 

 

نیت خوبی كرده ای طالعت روشن است . غم و تیرگی از تو دور شده است  و سعادت به تو روی آورده است از آسیب بدخواهان در امان هستی  . اگر چیزی را از دست بدهی ، ار آن فایده ای نصیب میشود . ازدوست همكار  یا همسر  خود راحتی میبینی . اگر فكر معامله هستی  انجام بده  نفع میبری مدتی است نگران هستی و تشویشی به دل داری . اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد اگر قصد انجام كاری را داری ، شرایط با تو موافق است  و به مقصود میرسی انشا الله .

 


 

آ ج آ

 

به آنچه كه نیت كرده ای می رسی ، ولی باید صبر كنی نه اینكه تعجیل كنی . اگر تعجیل كنی از كارت پشیمان می شوی . از قصدی كه داری دور شو . با كسی نزاع نكن . راز دل خود را به كسی نگو . از شخصی گندمگون كه قدی متوسط دارد و روی او یك نشان است دوری كن . از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور . به خداوند توكل كن تا از غم و رنج در امان باشی .


 

آ ب آ

 

ایمانت را قوی كن آنچه را كه آرزو و انتظار داری از خداوند طلب كن . به زودی كارهایت سر و سامان میگیرد و به مرادت میرسی . البته با همت و اراده ی خودت . از آنچه كه میترسی ، در امنن هستی به خداوند توكل كن .


 

آ ‌آ ‌د

 

روزهای خوبی در پیش داری . نا امید نباش . از كسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو افكار و نیات پاك در سر داشته باش تا بخت به تو روی اورد. و گشایشی در كارت ایجاد شود . از از افراد بد دوری كن غیبت نكن هدف یا كاری را كه داری دنبال كن تا به توفیق برسی . انشا الله .


 

آ آ ج

 

از خصومت دست بردار اگر قصد انجام كاری ناصواب داری ، یا فكری بد در سر داری از آن دست بردار . از كسی كه چشمانی كبود و رنگی سرخ دارد دوری كن . كسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی كنی . اگر خواسته و آرزویی داری تا ده روز آینده به آن میرسی . سدمه ای متوجه ی توست . صدقه بده انشا الله  رفع خواهد شد از فكر بد ، پول و در آمد حرام دوری كن . در همه ی كارها به خدا توكل كن .


 

آ آ ب

 

اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از سلامت و تندرستی بر خوردار میشوی. به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت در كار و معامله سود خوبی نصیب تو میشود یكی از كسانی كه به او نیكی میكنی به تو بدی میكند . اما از كار خود پشیمان میشود ، چون غوخوار توست اگر قصد سفر داری برو سفر خوبی خواهی داشت اگر چیزی را از دست داده ای  به زودی به دست خواهی اورد اگر مسافری داری به زودی باز میگردد  اگر كسی از نزدیكانت در زندان باشد به زودی آزاد میشود  اگر خواسته ای داری به زودی بر آورده میشود  از كارهای بد حذر كن و در انجام كارهای خیر پیش قدم باش به خاطر انجام یك كار خوب و خیر بر سر زبانها میافتی . از جایی كه انتظار نداری پول یا چیزی به شما میرسد پس خداوند را شكر گذار باش .


 

آ‌‌ آ ‌آ‌

 

به زودی گره ی كارت بتز میشود و به هر خواسته ای كه داری میرسی ممكن است كسی به زودی به جمع خانواده ی شما افزوده شود دوستان خوبی داری به وقت نیاز با آنها مشورت كن . تا حدی از شر بدخواهان در امان هستی . در چند روز آینده یك خبر خوشحال كننده میشنوید . اگر ارزو و یا نیتی داری به آن میرسی . در كارهایت به خدا توكل كن تا به امید حق كارهایت درست به انجام برسد رازت را به هر كس نگو خوددار باش و از بدیها پرهیز كن . آنچه را كه انتظار داری انشا الله به زودی به دست خواهی آورد .


 

ب آ ج

 

حاجت و آرزویی داری كه بر آورده میشود گشایشی در كارت پیدا میشود  و ایام خوشی  خواهی داشت  اگر مشكلی داری به زودی برطرف میشود اگر این مشكل مالی باشد  موقعیت مالی خوبی پیدا میكنی در طالعت فرزند زیاد دیده میشود . فرزندانی خوب و خوش قدم .


 

ب د ب

 

به زودی مشكل  یا ناراحتیت بر طرف میشود اما نباید از كسی توقع خیر و راحتی داشته باشی چیزی را از دست داده ایس كه به زودی به دست می آوری اگر با كسی دعوا و مخاصمه ای داری عاقبت به نفع تو تما م میشود اگر چنین قصدی را اكنون دارید چند روزی صبر كنید و سپس به آن اقدام كنید . به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و كارت بالا میگیرد .


 

ب د د

 

بهتر است از این خواسته و نیتی كه داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود فعلا بهتر است دست به كاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی  به زودی این  موقعیت نیز تغییر خواهد كرد .  تو هم دوست و هم دشمن زیاد خواهی داشت . باید مراقب آنها باشی  تا در كارت فتنه نكنند. اگر كسی تو را نصیحتی كرد آن را بپذیر .

 


 

ب آ د

 

آنچه را كه نیت و آرزو كرده ای به آن میرسی زیرا طالعت روشن است  از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت میشود از كار خود بهره مند میشوی  و از دوستان باوفا شادمان خواهی شد اگر قصد خرید خانه و یا ساخت بنا دارید به آن عمل كنید به صلاح و نفع شما خواهد بود.


 

ب د آ

 

طالعت خوب است اما از قصد و نیتی كه داری دوری كن پشیمانی در پی دارد . و غمگین خواهی شد . نباید چنین قصدی را دنبال كنی . شخصی سیاه چهر هبا تو دشمنی دارد  از او بزر حذر باش . حدود دو سال است كه كارت خوب نیست، اما اگر صبر داشته باشی گشایش در كارت دیده میشود و به مرادت میرسی .


 

ب آ آ

 

طالعت نشانگر صحت و سلامت  و گشایش در رزق و روزی برای توست اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجایی و نقل مكان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آنها عمل كن ، به نفع تو خواهد بود  غیبت دیگران را نكن  و به كار خود مشغول باش تا آنچه را خداوند مصلحت میداند برای تو پیش بیاید .

 


 

ب آ ب

 

نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی اگر بیمار هستی بهبود پیدا میكنی . اگر قصد معامله و خرید وفروش داری ازآن سود خواهی برد اگر قصد سفر تجاری داری سود بخش خواهد بود خلاصه اینكه هر قصد و نیتی كه داری به آن عمل كن چون طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.


 

ب ب د

 

طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود .به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد در كارهایت همچنان كوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود مراقب بدخواهان باش و رازت را به هركس نگو با كسی خویشی یا دوستی خواهی كرد كه بسیار خوبست . در زندگی دو دل نباش . در نماز كاهلی نكن تا به مراد و مقصود برسی انشا الله.


 

ب ب ج

 

این قصد و. نیتی كه داری هیچ نفعی برایت ندارد. بهتر است از این نیت و خواسته دست برداری از كارهای بد و حرام پرهیز كن و به حلال قناعت كن . در كارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد. اگر مراقب افكار و نیاتت باشی . در زندگی صبر پیشه كن و به خداوند امیدوار باش.


 

ب ب آ

 

طالعت خوب است و نیتت بر آورده می شود اما نباید عجله كنی ،بلكه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد . به زودی گشایشی در كارت پیدا میشود اگر قصد فروش چیزی را داری صبر كن چون به نفع تو نخواهد بود . اگر منتظر رسیدن خبر از جانب كسی هستی ،به زودی خبری از او به تو میرسد و از آن خبر شاد میشوی هیچ تشویشی به دل راه نده ،زیرا در آینده ی نزدیك همه چیز به نفع تو تغییر خواهد كرد و با توكل به خدا به مراد و خواسته ی خود خواهی رسید.


 

ب ب ب

 

نیت خوبی كرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق  و نشاط می رسی . شكر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داروی و یا قصد شراكت و سرمایه گذاری داری بخت بت تو یار است ، به شرط انكه خود نیز همت كنی . اگر با كسی در گیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می یابد.


 

ج د د

 

با این قصد و نیتی كه در سر داری ممكن است سلامتت به خطر بیا فتد بهتر است ان را از سر بیرون كنی وگرنه صدمه ی سختی خواهی دید . كسی به تو طعنه میزند از او دوری كن . اگر در همه ی اموذر به خدا توكل كنی در كارت گشلیش پیدا میشود  و به مقصود میرسی .


 

ج ب د

 

طالع خوبی داری . در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی كه داری میرسی شكر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیكترشوی امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا میكنی به زودی خبری خوشحال كننده دریافت میكنی . اگر قصد انجام كاری را داری به آن عمل كن ، با موفقیت همراه خواهد بود.


 

ج آ ب

 

قصد و نیت بدی داری از آن دوری كن وگر نه پشیمان میشوی بهتر است در پی كار خودت بمانی و منتظر باشی . سعی كن با پرورش افكار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز كنی و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.


 

ج ب ج

 

طالع خوبی داری این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میكنی وبه شادی و نشاط میرسی زنی بلند قد و باریك اندام و گندمگون  با تو خصومت میكند مراقب خودت باش . از پول و در آمد حرام پرهیز كن آینده ی خوبی در پیش داری . با دوستان و آشنایان  به نیكی رفتار كن اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل كن با موفقیت همراه خواهد بود.


 

ج ا ج

 

به آنچه كه نیت كرده ای میرسی اما باید صبر داشته باشی كسی در پی بدگویی و صدمه زدن به توست اما موفق نمیشود . این روزها نادانی میكنی و به اندرز و نصایح دیگران توجه نمیكنی در این فكر هستی كه عاقبت كارت چه میشود اگر صبر كنی كارت سر و سامان میگیرد اگر قصد انجام كاری را داری چند روزی دست نگهدار.


 

ج د آ

 

به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میكنی . دست از خصومت بردار  تا به غم مبتلا نشوی زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترك میكنند . چند وقت دیگر گشایشی در كارت پیدا میشود . از جایی كه انتظار نداری سود و نفعی به تو میرسد برای آنكه به رفاه و سعادت برسی باید كوشش و همت كنی در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد و در پیش بعضی عزیز میشوی .


 

ج ج د

 

طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود  و به مقصود خود خواهی رسید از چیزی در تشویش هستی  به زودی تشویشت بر طرف میشود كسی در فكر حیله و صدمه زدن به شماست به خداوند توكل كن تا حیله اش برطرف شود رازت را به هر كسی نگو و در نماز كاهلی نكن .


 

ج ج ب

 

طالع خوبی داری چیزی را كه از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد ، به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی آسیب به تو نمیرسد چون كسی نمیتواند به آسانی به تو صدمه بزند به زودی گشایشی در كارت پیدا میشود به خداوند توكل كن  تا گره ی كارت باز شود و به خواسته ات برسی .


 

ج ج آ

 

نیتت بر آورده میشود و آنچه را كه طلب كرده ای به دست خواهی آورد گشایش مالی در فالت دیده میشود  اگر دست به كار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت . اگر نو رسیده ای داری قدمش برای تو خیر  است به توصیه و نصایح دیگران گوش كن تا به مراد برسی.

 


 

ج ب ب

 

آنچه را كه از خدا طلب كنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نكنی اگر فكر و ذهنت را یكی كنی و در امور به خدا توكل كنی به مرادت میرسی یك نفر كه به تو نزدیكست غیبت تو را میكند تو به آن بی اعتنا شو  و به كار خود مشغول باش ، به زودی به خواسته ات میرسی  انشا الله .


 

ج د ب

 

در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی كسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری نمی توانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افكار فتنه انگیز دارند اگر كسی نصیحتی به تو كرد آن را بپذیر تا صدمه نبینی اگر قصد  انجام كاری داری چند روزی صبر كن تا شرایط بهتر شود.


 

ج د ج

 

فالت خوب است اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی گشایشی در كارت دید ه میشود باید برای رسیدن به مقصود خود نیز همت و كوشش كنی كسی با تو دشمنی میكند مراقب خودت باش اگر گم شده ای داری آن را پیدا میكنی اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر به دست می آوری.


 

د ج د

 

طالعت روشن است . موفقیت و سعادت به تو روی خواهد آورد پس اندوه به دل راه مده مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد . در كارها به خدا توكل كن و به فكر سود و زیانش نباش . تا چند روز آینده خبر خوشحال كننده ای خواهی شنید . كارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید

 انشا الله.


 

د ج ب

 

در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد یك طلب سوخته و یا یك چیز گم شده را به دست می آوری . كارها بر وفق مراد تو خواهد بود سود یا پول زیادی نصیبت میشود . با دوستان خوب مشورت كن ، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد مال حلال خوبی به دست می آوری قدر آن را بدان  و شكر خدا كن . میتوانی از آن به افراد مستحق احسان كنی تا اجر معنوی نصیبت شود.


 

د ج آ

 

این نیت كه كردی خوب نیست . زندگی بر تو تلخ خواهد شد . چندی است كه دلت یكجا نیست . به چه كنم چه كنم گرفتار شده ای برای رفع این حالت به خدا توكل كن مدتی است كه به كسی دل بسته ای  و از خیال او بیرون نمی ایی از او بگذر . خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد كرد . در كارها صبور باش . آینده ی روشنی داری و از همه ی غمها دور میشوی اگر قصد سفر یا معامله ای داری انجام بده از آن نفع خواهی برد.


 

ج آ‌ د

 

برای نیت و مقصودی كه داری عجله نكن ، صبر پیشه كن تا به آن برسی . خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش . به جای تشویش ، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشود ه شود.


 

د د ب

 

از این نیت كه كرده ای باید صبر كنی تا مرادت حاصل شود .اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از ان خواهی برد اگر قصد انجام كار خیری داری  به آن عمل كن مراقب باش تا گناه نكنی . برای بهتر شدن كارها به خداوند توكل كن.


 

د ج ج

 

گشایش خوبی در كارت ایجاد میشود . به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی كه بر تو حسودی كنند از یكی از خویشان و نزدیكان بی اطلاع هستی ، به زودی از او خبری به دست تو میرسد اگر گم شده ای داری ،آن را پیدا میكنی اگر صبور باشی و به خدا توكل كنی ،به مراد خواهی رسید.


 

د ب ج

 

از چیزی دلخور یا غمگین هستی . فكرش را از سر ت بیرون كن . در روزی به رویت گشوده است  به زودی از یكی از خویشان چیزی به تو میرسد متواضع باش و تكبر را كنار بگذار . در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد . اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی خودت  و هم دوستان و آشنایان میشود . به زودی كارها بر وفق مراد تو میشود.


 

د د د

 

نیت خوبی كردی به خواسته و آرزویت می رسی . در روزی به رویت گشوده میشود  وبه سعادت و خوشی دست می یابی . اگر قصد سفر یا معامله ای داری به آن عمل كن  به نفع تو خواهد بود  به دیگران اعتماد كنی  اما رازت را به هر كس مگو به زودی خبر خوشی به تو میرسد.


 

د د آ

 

طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری  بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی  و به مراد و مقصود میرسی تا چند روز آینده خبری خوشحال كنند ه ب هتو میرسد اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل كن  با زنان گفتگو  یا بگومگویی خواهی داشت  اما رنجی به تو نمیرسد.


 

د ب د

 

طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی . روزی حلال به دست تو میرسد قدرش را بدان سعی كن به كسی خیانت نكنی ، چ.ن صدمه ی بزرگی خواهی خورد . اگر قصد سفر دوری داری ،از آن منصرف شو  زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد  و از كار و تلاش غفلت مكن تا به مقصود برسی  انشا الله.


 

د ب ب

 

نیت خوبی كردی قصد انجام هر كاری را داری ،در آن به توفیق می رسی ، به زودی از رنج و غم رهایی می یابی . عیب تو اینست كه راز دلت را به همه میگویی  از این كار پرهیز كن . در هر كاری به خدا توكل كن تا كارت كامل انجام شود.


 

د آ ب

 

در این نیت كه كرده ای هیچ خیری نیست . ازآن چشم پوشی كن اگر رنج و آسیبی به تو رسید ه است  به خاطر چشم زخم است باید صبر كنی تا گره ی كارت باز شود با كسی در این مورد صحبت نكن و از خصومت بپرهیز . به زودی تغییر محسوسی در زندگیت پدید می آید به خداوند توكل كن و  منتظر بمان.


 

ب ج ب

این نیتی كه كرده ای خوبست در كارت گشایش دیده میشود به زودی خبری به تو میرسد كه تو را شادمان میكند اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوبست اگر كسی نصیحت به تو كرد آن را بپذیر صلاح تو در آن است امسال سال خوبی برای تو است . به خداوند توكل كن تا گشایش بیشتری در كارت پیدا شود .


 

آ ج ب

 

با این نیتی كه كرده ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند ، پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود اگر با كسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری . از عبادت كوتاهی نكن تا كارت راست و هم قلبت مصفا شود .


 

ج ب آ

 

طالعت نیكست با توكل به خداوند به خواسته ات می رسی تغییراتی در پیش داری به خداوند توكل كن تا زودتر به مقصود برسی . به همه اعتماد نكن . چیزی  یا خبری به تو میرسد كه ممكن است خیلی با ارزش نباشد . ولی تو را خوشحال میكند، آینده ی روشنی داری ،برای رسیدن به آن راه زیادی نمانده اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.


 

د ب آ

 

طالعت روشن است . تشویش را از خودت دور كن . كارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب كردی به آن می رسی . اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای  داری ، آن را انجام بده برایت سودبخش است.


 

ب ج ج

 

از طرف یكی از خویشان و نزدیكان مال یا كمكی دریافت میكنی  و یا مورد حمایت او قرار میگیری . متواضع باش  و خودخواهی  را ترك كن . نیتت خوبست  كاری را كه در نظر داری با توفیق همراه خواهد بود اگر قصد سفر داری برو خوب است دلت را به چیزی مشغول كرده ای فكرش را نكن . طبیعی است كه همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.


 

آ ج ج

 

چیزی حلال به تو رسیده و یا میرسد گشایش در كارت پیدا شده و لی كسی از تو رنجید ه خاطر است ، از او دلجویی كن افرادی تنگ نظر با تو دشمنی میكنند به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشی در این نیت كه كرده ای پا بر جا باش و به خداوند توكل كن . آنچه را كه آرزو داری به آن میرسی  انشا الله.

 


 

آ د د

 

طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستی ، از این نیت كه كرده ای منصرف شو چون پشیمان خواهی شد آدمی شتابزده و عجول هستی زنی كوتاه قد و سفید چهره درصدد حیله  و نیرنگ زدن به تو است مراقب باش به دام او گرفتار نشوی . اگر قصد سفر داری تا پانزده  روز آن را به تاخیر بیانداز تا از سستی و غمی كه تو را به خود مشغول كرده است بیرون بیایی.مدتی است با خودت در گیر هستی زندگی شیرین و با ارزش است ، خودت را دریاب  و به خداوند توكل كن . همه چیز در دست اوست و هر چه او صلاح بداند همان میشود.


 

ج ج ج

 

آینده ی خوبی در انتظار توست اگر كمی همت كنی ، زندگی خوبی خواهی داشت  راه موفقیت برای تو باز است اگر نیاز به كمك و یا حمایت كسی پیدا كنی به آن پاسخ خواهد گفت ترفند بد خواهان را پشت سر میگذاری  و به مراد و خواسته ات میرسی .در همه ی امور به خدا توكل كن.


 

د آ د

 

قصد و نیتت خوبست . در رحمت به سویت باز میشود از چشم زخم مردم ترسی به خود راه نده ،از آن در امان خواهی بود در هر كاری با اهلش مشورت كن در همه حال رضای خدا و خلق خدا را در نظر داشته باش . بخت با تو یار است.


 

آ د ج

 

طالعت خوب است اما از نیتی كه كرده ای منصرف شو تا عاقبت كارت خیر شود . از بدیها پرهیز كن . رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی كه دیده ای نترس عاقبت خوب خواهد شد ،اما آن را برای كسی بازگو نكن . از همنشین بد دوری كن یك نفر كه نان و نمك تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد ،با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه ای به تو بزند  ولی مراقب او باش و به خدا توكل كن.


 

د آ آ

 

آینده ی خوبی در پیش داری اگر همتت را به كار بگیری ، با موفقیت فاصله ای نداری افكار و نیات پاك در سر داشته باش تا خداوند تو را در كارهایت یاری دهد به زودی گشایشی در كارها پیدا میشود . از چیزی نگرانی در دل داری ،نگران نباش . اگر چیزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خیری در آنست.


 

د آ ج

 

طالع نیكی داری كارت به زودی بالا میگیرد  و به توفیقاتی دست پیدا میكنی اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو میرسد اگر گم شده ای داری آن را پیدا میكنی  دوستی داری  كه در پی راحتی توست با توكل به خداوند به كار و زندگیت ادامه بده  تا به آنچه كه برای تو مقرر شده دست بیابی .


 

ب ج آ

 

این قصد و نیتی كه داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود . پس آن را از ذهن و فكرت بیرون كن اگر دیگران با تو موافق نیستند . تو دلتنگی مكن و خویشتندار باش آنان عاقبت پشیمان خواهند شد . اگر مسافر داری و برایش دلتنگ هستی ، به سلامت باز میگردد . در عبارت كوتاهی مكن و بدان كه خداوند ناظر و حافظ توست این را بدان كه عاقبت كارها به نفع  و دلخواه تو پیش میرود  و تو به مقصود می رسی.


 

آ ج د

 

هر نیت و قصدی كه داری بر آورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی . به زودی پول ، ملك یا مقامی به دست می آوری . كسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمی شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری اگر قصد انجام كاری داری ،دودل نباش ،آن كار را انجام بده چون به مقصود می رسی.


 

ب ج د

 

طالعت نیك است و نیتت بر آورده می شود  رازت را به كسی نگو . باید مراقب بدخواهان باشی در كارت گشایش دیده میشود به خئاوند رحمان امیدوار باش و با توكل به او به كار و زندگیت ادامه بده . اطمینان داشته باش كه روزهای بهتری در پیش خواهی داشت .


 

د د ج

 

قصد و نیتت خوبست به زودی كارهایت سر و سامان میگیرد تا چهل روز دیگر چنان گشایشی در كارت پیدا میشود كه انتظارش را نداری . تغییرات مثبتی در زندگیت در پیش داری . خیلی زود از غم و رنج رها میشوی و به نشاط و شادمانی دست پیدا میكنی الیته اراده ی تو هم در این امر دخیل میباشد .


 

ج آ ‌آ

 

به آنچه نیت كرده ای میرسی آما باید منتظر بمانی . ارز اعمال بد دوری كن تا از غم و رنج در امان بمانی . از فكر بد و پول حرام دوری كن ، خداوند روزی تو را به تو حواله كرده است . به زودی یك خبر خوشحال كننده به تو میرسد كه تغییراتی در زندگی تو به وجود می آورد اگر در همه ی امور  به خداوند توكل كنی به مقصودت می رسی.آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Seo Monitor